9789750802294

Ritüelden Drama

Metin And

ISBN 10: 9750802292
ISBN 13: 9789750802294
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

Binding: Softcover
Editorial Reviews for this title:
Synopsis:

?slam aleminde, Hz. Muhammed'in amcas?n?n o?lu ve damad? Hz. Ali ile ba?lay?p onun büyük o?ullar? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ve onlar?n çocuk ve torunlar?yla devam eden On ?ki ?mam'a büyük sayg? gösterilir, siyasal kavgalar s?ras?nda ba?lar?na gelen ac? olaylar için üzüntü duyulur.

Bu sayg? ve üzüntü, ?ii Müslümanlarda Muharrem ay?n?n ilk on ya da oniki gününde yas orucuna ve buna ba?l? olarak yas törenlerine ve özünde böyle bir amac? olmamakla birlikte, ara?t?rmac?lar?n konular? ve sunulu? biçimleri bak?m?ndan bir tür halk tiyatrosu niteli?i bulduklar? "ta'ziye" gösterilerine dönü?ür.

Metin And'?n ta'ziye gösterilerini Türkiye'de ilk kez ele alan ve tiyatro tarihine bir katk? say?labilecek olan bu kitab?, konusunun ilginçli?i, uygulanan yöntem, var?lan sonuçlar bak?m?ndan bir bilgi ?öleni; ço?u ilk kez görülecek olan yüz yirmi be? foto?raf, gravür ve minyatür içeren Albüm ile de bir görsel sergen özelli?i ta??yor...


Editorial reviews may belong to another edition of this title.