Danjiri: Xi Tio Jri, De Che C Zi, n H Tindanjiri J, Shen Jingdanjiri Jri, Hng Ba Fan Gong, Jin Shanmatsuri, H Qundanjiri J (Japanese Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781232428411: Danjiri: Xi Tio Jri, De Che C Zi, n H Tindanjiri J, Shen Jingdanjiri Jri, Hng Ba Fan Gong, Jin Shanmatsuri, H Qundanjiri J (Japanese Edition)

sōsu: Wikipedia. pēji: 29. zhāng: xi tiáo jìri, de chē cà zi, àn hé tiándanjiri jì, shēn jǐngdanjiri jìri, hóng bā fān gōng, jīn shānmatsuri, hé quándanjiri jì, jiāng hóng yì, sēn tián líng, quán dà jīndanjiri jìri, fèngdanjiri jìri, xiǎo sōng jìri, shàng yě tiān shén jì, jiǔ shì jìri, shèng shānmatsuri, xióng qǔdanjiri jì, jiǔ shìdanjiri jìri, fǔ zhōngdanjiri jì, nán hé nèidanjiri jìri, gāng shān sān dàdanjiri jìri, bèi zhǒngdanjiri jì, gǔ shìdanjiri jì. bá cuì: xi tiáo jìri(saijoumatsuri)toha、 ài yuàn xiàn xi tiáo shìde xíngwareru qiū jìrinouchi、2004nián (píng chéng16nián)no shì tīng cūn hé bìng yǐ qiánno shì yù (jiù xi tiáo shì)niaru4tsuno shén shèno jì lǐno zǒng chēngdearu.posutānadoniha 「xi tiáomatsuri」to biǎo jìsareru。 motomotoha shí gāng shén shè (bīng jiàn・jú de qū)、 yī cēng nǎi shén shè (shén hù・dà tīng・shén bài・yù jīn・xi tiáo de qū)、 fàn jī shén shè (yù jīn・fàn gāng de qūto xīn jū bāng shì dà shēng yuàn de qū)no sān shén shèno jì lǐwo zhǐshiteitaga、 jìn nián、 jiā mǔ shén shè (zhēn ruì de qū)no jì lǐmokoreni hánmeruyouninatta。tènikotowarazuni 「xi tiáo jìri」toiu chǎng hé、 jì lǐno guī móga yī fān dàkii yī cēng nǎi shén shèno jì lǐwo zhǐsu shìga duōi。 sorezoreno shén shèniyotte、 jì lǐni fèng nàsareru shān chēha yìnatteori、 shí gāng shén shè、 yī cēng nǎi shén shèdeha lè chē (de yuándehadanjirito chēngsuru)to yù yú wū tái (de yuándehamikoshito chēngsuru)ga、 jiā mǔ shén shèto fàn jī shén shèdeha tài gǔ táiga fèng nàsareru。tadashi shí gāng shén shèdeha yù yú wū táinokotowosashite 「tài gǔ tái」to hūndeiruga、 běn láino yù yú wū táino fēn lèiha tài gǔ táini shǔshiteiru。 nao、 shì tīng cūn hé bìngniyori tǒng hésareta jiù dōng yǔ shì・jiù xiǎo sōng tīng・jiù dān yuán tīngnadono zhū de yùdeokonawareteiru jì lǐdemo jiù xi tiáo shì yùto tóng yàngnodanjiriya yù yú、 tài gǔ táiga fèng nàsare、 nián 々 guī mómo dàkiku shèngn'ninatteiruga、koreraha 「xi tiáo jìri」toshitedehanaku、akumadesorezoreno de yùno jì lǐtosare、 xiàn zàidemoiwayuru 「xi tiáo jìri」toha biéno jìridearuto jiě shì...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want