Zh Ng Guo F Gu N: Zh Ng Hua Ren Min Gong He Guo F Gu N, Zh Ng Hua Min Guo F Gu N, XI Ng G Ng F Gu N, Yang Ti Liang, He Jian Shi

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781233693795: Zh Ng Guo F Gu N: Zh Ng Hua Ren Min Gong He Guo F Gu N, Zh Ng Hua Min Guo F Gu N, XI Ng G Ng F Gu N, Yang Ti Liang, He Jian Shi

lái yuán: Wikipedia. yè miàn: 27. zhāng: zhōng huá rén mín gòng hé guó fǎ guān, zhōng huá mín guó fǎ guān, xiāng gǎng fǎ guān, yáng tiě liáng, hè jiàn shì, bào wěi huá, guān zǔ yáo, miáo lǐ zhì, hóng yīng huā, xú mó, zhōu zhàn chūn, wú jīng xióng, sòng cí, huáng rén lóng, ài jùn bīn, zhāng jīn lán, péng jiàn jī, wēng yuè shēng, chá liáng jiàn, xuē hàn qín, shào yàn líng, li guó néng, mǎ dào lì, cài shǒu xun, fàn xīn xiāng, chén pǔ shēng, bāo zhì jīn, liè xiǎn lún, yú shū sháo, liáng dìng bāng, jiǎng chāng wěi, ruǎn yún dào, lín bīn, méi shī xián, hú guó xìng, hóng xùn xīn, wáng jiàn qiū, péng fèng zhì, bù rén lì, jì lì xìn, wáng jiǎ yǐ, dù hào chéng, tán yǎ shì, zhèng tiān xī, yáo ruì guāng, li xiù qín, chén chéng, huáng yǎn wò, chén shì róng, lín wén hàn, yuán jiā níng, bǎi lǐ qú, yáng zhèn quán, li xué dēng, féng huá, wēn yào yuán, hé zhì xián, pí gé. piàn duàn: ná dū yáng tiě liáng jué shì (Dato Seri Paduka Sir Ti-liang Yang,1929nián6yuè30rì-), zūn chēng yáng guān, xiāng gǎng zī shēn tuì xiū fǎ guān, zì1988nián zhì1996nián chū rèn xiāng gǎng zuì gāo fǎ yuàn shǒu xí dà fǎ guān, shì shǒu wèi chū rèn cǐ zhí de huá rén。zài1996nián, yáng tiě liáng cí zhí cān xuǎn dì yī jiè xíng zhèng zhǎng guān xuǎn jǔ, wéi zuì zhōng bài yú lìng yī hou xuǎn rén dǒng jiàn huá。zài xiāng gǎng zhǔ quán yí jiāo hòu, yáng tiě liáng fù huò dǒng jiàn huá pìn rèn dào xíng zhèng huì yì chū rèn fēi guān shǒu chéng yuán, zhì2002nián xiè rèn。 dàn chū zhèng tán hòu, yáng tiě liáng zhǔ yào cóng shì wén yì chuàng zuò, lìng zài2003nián9yuè kāi shǐ wèi xiāng gǎng diàn tái zhǔ chí 《yáng tiě liáng liú yán xìn xiāng》 jié mù, wèi tīng zhòng jiào shòu yīng wén。 yáng tiě liáng zǔ jí guǎng dōng zhōng shān xiàn,1929nián6yuè30rì shēng yú shàng hǎi, zài jiā zhōng yǒu yī jie èr xiōng, yóu yú pái xíng zuì xiǎo, suǒ yǐ chēng 「sān shǎo」。yáng tiě liáng zǔ fù yáng méi nán wèi tài gǔ lún chuán gōng sī zài shàng hǎi de zǒng mǎi bàn, fù qīn yáng shǎo nán zé wèi tài gǔ yáng xíng jīng lǐ, hòu lái yòu yǔ tài gǔ hé zǔ ch...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want