Gola prica : Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidovica Danila Kisa, Novom Jerusalimu Borslava Pekica i Fami o biciklistima Svetislava Basare

4 avg rating
( 1 ratings by Goodreads )
 
9788644703785: Gola prica : Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidovica Danila Kisa, Novom Jerusalimu Borslava Pekica i Fami o biciklistima Svetislava Basare

U studiji se ispituje imanentna poetika Grobnice za Borisa Davidovi?a Danila Kiša, Novog Jerusalima Borislava Peki?a i Fame o biciklistima Svetislava Basare. Ova dela formiraju razvojnu paradigmu srpske knji?evnosti poslednje ?etvrtine prošlog veka odre?enu nizom- skepsa - ironija - karnevalizacija. Definisanjem termina autopoetika, kao specifi?nijeg i naglašenijeg vida imanentne poetike, što je pojava karakteristi?na za postmodernisti?ku knji?evnost, i posle dijahronijskog pregleda nastajanja ove pojave, dolazi se do autopoeti?ke analize koja se vrši na tri nivoa- na prvom mestu autopoetika se prati kao govor o mati?nom delu, posle toga se razmatra ?anr dela odra?en u autopoeti?kim komentarima, i, kao tre?e, mati?no knji?evno delo ispituje se u kontekstu celokupne knji?evne tradicije reflektovane u njemu. Tako "otvoren" tekst onda se postavlja u odnos prema stvarnosti koja se u knji?evnosti uvek na neki na?in predstavlja, odnosno prelazi se na problem reprezentovanja istorije i posmatra se kako u knji?evnosti postmodernizma, posle dekonstrukcije teksta, dolazi i do dekonstrukcije istorije. Rad se završava raspravom šta zna?i pojava autopoetike u svetu koji reprezentuje. Oslanjanjem na teorijske eksplikacije Bertolta Brehta, zatim na pojam "nove politi?ke umetnosti" Frederika D?ejmsona i podsticajne ideje nema?kog filozofa Petera Sloterdajka, nudi se odgovor na to pitanje, i u isto vreme se predla?e jedan mogu?i pravac razmišljanja o tome kakvu umetnost i kakav svet mo?emo o?ekivati posle postmodernizma.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want