Hallac-i Mansur: Daragacinda Mirac (2 Cilt Takim)

 
9789756779545: Hallac-i Mansur: Daragacinda Mirac (2 Cilt Takim)

Bu eser, bir ?ehit-sufinin hayat ve dü?üncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir ?eydir. Eserde, Hallac-? Mansur'un çileli hayat? münasebetiyle ?slam dü?ünce ve siyaset tarihinin al???lm??a hiç uymayan bir tahlili yap?lm??t?r.Müslüman dünyan?n öz dinine ihanetleri; riyakarl?klar?, k?r?lmalar? ve nihayet dü?ü?ü hiçbir statüko hesab?na prim vermeden incelenmi?tir. Ruhunu kendisini ezenlere satm?? bir kitlenin, kurtar?c? ?uura dü?manl??? dindarl?k sanan bir toplumun serüveni k?rk y?ll?k bir çal??man?n ürünü halinde sunulmu?tur.Kitapta, sadece a?k ve ayd?nlanma ?ehidi bir benli?in dram?na de?il, bin y?l? a?k?n bir zamandan beri riyakarl??? dinle?tirmi? dincilii?in dram?na da tan?k olacaks?n?z.Hallac'?n hayat? ve mücadelesi, ayn? misyon ve imanla tarih yaratarak ?ehit olmu? ?mam? Azam'?n hayat ve mücadelesine çok benzemektedir. ?kisi de ayn? de?erler için sava?t?, ikisi de ayn? ihanetlere u?rad?, ikisi de ayn? zulüm imparatorlu?unun halifeleri taraf?ndan katledildi.Eserde ayr?ca, Hallac'?n sahabe içindeki prototipi büyük sahabi ebu Zer'le Hallac aras?ndaki Kur'an kaynakl? örtü?meleri ve bu örtü?melerin musallat egemen güçler taraf?ndan nas?l sakland???n? göreceksiniz.Bu eser okunmadan, Kur'an mesaj?na tarih boyunca ve bugün musallat olmu? egemen güçleri ve onlar?n ?slam'a ve insanl??a yapt?klar? kötülükleri de?ifre etmek imkans?z denecek kadar zordur.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want