Results (1 - 16) of 16

Product Type

 • All Product Types
 • Books (16)
 • Magazines & Periodicals
 • Comics
 • Sheet Music
 • Art, Prints & Posters
 • Photographs
 • Maps
 • Manuscripts &
  Paper Collectibles

Condition

Binding

Collectible Attributes

Free Shipping

Seller Rating

Adam Mickiewicz

Published by Instytut Wydawniszy Zwiazkow Zawodowych

ISBN 10: 8320203740ISBN 13: 9788320203745

Used
Softcover

Quantity available: 1

From: ThriftBooks-Chicago (AURORA, IL, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 14.49
Convert currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Instytut Wydawniszy Zwiazkow Zawodowych. Paperback. Condition: Very Good. No Jacket. A copy that has been read, but remains in excellent condition. Pages are intact and are not marred by notes or highlighting, but may contain a neat previous owner name. The spine remains undamaged. At ThriftBooks, our motto is: Read More, Spend Less. Seller Inventory # G8320203740I4N00

More information about this seller | Contact this seller 1.

Boleslaw Lesmian

Published by UNIVERSITAS, Poland (2017)

ISBN 10: 8324231307ISBN 13: 9788324231300

New
First Edition
Hardcover

Quantity available: 10

From: The Book Depository EURO (London, United Kingdom)

Seller Rating: 3-star rating

Add to Basket
US$ 12.52
Convert currency
Shipping: US$ 4.00
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: UNIVERSITAS, Poland, 2017. Hardback. Condition: New. 1. Auflage. Language: Polish. Brand new Book. Mija osiemdziesi?ta rocznica ?mierci Boles?awa Le?miana i zarazem sto czterdziesta rocznica jego urodzin. Mimo up?ywu lat twórczo?? autora Sadu rozstajnego (1912), ??ki (1920), Napoju cienistego (1936) oraz Dziejby le?nej (1938) fascynuje nadal. Wi?cej: fascynuje coraz bardziej! Dzisiaj mamy ju? pewno??, ?e miejsce Le?miana jest na szczycie Parnasu polskiej literatury, obok takich twórców jak Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid czy Wis?awa Szymborska i Czes?aw Mi?osz. A jednocze?nie u?wiadamiamy sobie, ?e jego poezja ci?gle i uporczywie wymyka si? analizom i refleksjom literaturoznawczym; nie poddaje si? te? historycznoliterackiej kwalifikacji. Le?mian by? zawsze poet? osobnym, za ?ycia prawie nieobecnym. W dwudziestoleciu mi?dzywojennym uwa?ano go za m?odopolskiego epigona, nierozumiej?cego wspó?czesno?ci. Wiele lat po ?mierci poety Czes?aw Mi?osz pisa?: Wa?n? nauk? powinna by? pomy?ka mojego pokolenia co do Le?miana, bo przes?oni? go nam jego j?zyk m?odopolski, a wi?c staro?wiecki (.), czyli byli?my jak sprzedawca w sklepie konfekcji m?skiej, który os?dza dobro i z?o wed?ug kroju ubrania". By? mo?e jest tak, ?e to w?a?nie Le?mian przeniós? model wra?liwo?ci literackiej polskiego modernizmu w przysz?o?? w sposób najbardziej wiarygodny, najpe?niejszy i najbardziej przejmuj?cy.Poezja Le?miana stawia pytania najbardziej fundamentalne. Dotycz? one istoty Boga, Mi?o?ci, ?mierci, Niebytu i Za?wiatów. Dla twórcy Dwojga ludzie?ków granice pomi?dzy tymi poj?ciami nie istniej? W tej poezji ?wiat oraz Byt nie s? warunkiem koniecznym dla zaistnienia Mi?o?ci. Kochankowie po ?mierci si? resztk? dotrwali do wiosny, do lata,/ By powróci? na ziemi? lecz nie by?o ju? ?wiata".Z up?ywem lat poezja Le?miana staje si? coraz wi?ksz? filozoficzn? ?amig?ówk? w poetyckim stanie skupienia. Ale przede wszystkim budzi w nas ci?gle, mo?e nawet coraz intensywniej, egzystencjalny niepokój, rodzaj t?sknoty za ?wiatem ciszy i niebytu, których natury nie jeste?my w stanie rozpozna?, chocia? wiemy, ?e istniej? i s? na wyci?gni?cie r?ki. Poeta zbli?a si? w swojej twórczo?ci do tej tajemnicy i to w stopniu, który by? udzia?em niewielu polskich pisarzy. Czyni to w sposób, który uwiarygodnia si?? poezji i si?? polskiego s?owa, na zasadach, które on sam i na w?asny rachunek tworzy.Ten tom wierszy Boles?awa Le?miana, wraz z refleksj? na ich temat najwybitniejszych polskich le?mianologów", oddajemy do r?k Pa?stwa w nadziei, ?e wzbudz? one Pa?stwa zachwyt i zainicjuj? refleksj?: pytanie o. SENS.Andrzej Nowakowski. Seller Inventory # DRS9788324231300

More information about this seller | Contact this seller 2.

Adam Mickiewicz

Published by UNIVERSITAS 0, Poland

ISBN 10: 8324235744ISBN 13: 9788324235742

New
Hardcover

Quantity available: 10

From: The Book Depository EURO (London, United Kingdom)

Seller Rating: 3-star rating

Add to Basket
US$ 13.36
Convert currency
Shipping: US$ 4.00
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: UNIVERSITAS 0, Poland. Hardback. Condition: New. Language: Polish. Brand new Book. Podczas pobytu w Lozannie, w latach 1839 1840, Mickiewicz naszkicowa? sze?? krótkich wierszy. R?kopisy zachowa?, ale nigdy nie nada? im ostatecznego kszta?tu. Og?oszone po ?mierci poety, by?y pocz?tkowo traktowane jako ma?o znacz?ce drobiazgi. Wraz z up?ywem czasu ich ranga, mierzona opiniami poetów, krytyków i historyków literatury, zacz??a rosn?? Dzisiaj nikt ze znawców poezji nie w?tpi, ?e liryki loza?skie s? arcydzie?em, jednym z centralnych punktów poetyckiej twórczo?ci Mickiewicza, a wi?c ca?ej polskiej poezji. Pochodz?ce z nich frazy, takie jak Nad wod? wielk? i czyst?", Mnie p?yn??, p?yn?? i p?yn??", Pola?y si? ?zy me czyste", Gdy tu mój trup w po?rodku was zasiada", maj? moc poetyckich zakl??, archetypów poetycko?ci.Marian StalaMarian StalaLoza?skie wiersze Adama Mickiewicza albo niepewno?? interpretatora Adam MickiewiczLiryki loza?skie i inne utwory IWiersze pisane w Lozanniei pó?ne fragmenty poetyckieSnu? mi?o?? Nad wod? wielk? i czyst? Ach, ju? i w rodzicielskim domu Uciec z dusz? na listek Gdy tu mój trup Pola?y si? ?zy me czyste Drzewo Ws?ucha? si? w szum wód Jak drzewo przed wydaniem owocu S?owa Chrystusa [Z objawienia] S?owa Panny IIWiersze poprzedzaj?cei zapowiadaj?ce cykl nadlema?ski?wite? [fragment] Do Niemna. Sonet W imionniku *** Nieznajomej, dalekiej nieznany, daleki Do Niemna A?uszta w dzie? Czatyrdah Pielgrzym Droga nad przepa?ci? w Czufut-Kale Z Petrarka Podró?ni ?eglarz The meeting of the waters [Z Tomasza Moore a] Zdania i uwagi z dzie? Jakuba Bema, Anio?a ?l?zaka (Angelus Silesius) i S?-Martena [wybrane wiersze] Te rozkwit?e ?wie?o drzewa ?ni?a si? zima Do samotno?ci Veni Creator Bro? mnie przed sob? samym Widzenie ?al rozrzutnika Marian StalaCztery interpretacje wierszy loza?skichT? wod? widz? doko?a Snu? mi?o?? Jako jutrzenka ?wieci ?aska czystych ?ez Alfabetyczny spis tytu?ów. Seller Inventory # DRS9788324235742

More information about this seller | Contact this seller 3.

Adam Mickiewicz

Published by Pranava Books (2020)

New
Hardcover

Quantity available: 10

From: S N Books World (Delhi, India)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 22.55
Convert currency
Shipping: FREE
From India to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Pranava Books, 2020. Leatherbound. Condition: NEW. Leatherbound edition. Condition: New. Leather Binding on Spine and Corners with Golden leaf printing on spine. Reprinted from 1867 edition. NO changes have been made to the original text. This is NOT a retyped or an ocr'd reprint. Illustrations, Index, if any, are included in black and white. Each page is checked manually before printing. As this print on demand book is reprinted from a very old book, there could be some missing or flawed pages, but we always try to make the book as complete as possible. Fold-outs, if any, are not part of the book. If the original book was published in multiple volumes then this reprint is of only one volume, not the whole set. IF YOU WISH TO ORDER PARTICULAR VOLUME OR ALL THE VOLUMES YOU CAN CONTACT US. Sewing binding for longer life, where the book block is actually sewn (smythe sewn/section sewn) with thread before binding which results in a more durable type of binding. THERE MIGHT BE DELAY THAN THE ESTIMATED DELIVERY DATE DUE TO COVID-19. Pages: 39 Pages: 39. Seller Inventory # LB990005733757

More information about this seller | Contact this seller 4.

Mickiewicz, Adam

Published by Pranava Books (2020)

New
Hardcover

Quantity available: 10

From: S N Books World (Delhi, India)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 22.60
Convert currency
Shipping: FREE
From India to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Pranava Books, 2020. Leatherbound. Condition: NEW. Leatherbound edition. Condition: New. Leather Binding on Spine and Corners with Golden leaf printing on spine. Reprinted from [ca. 1867] edition. NO changes have been made to the original text. This is NOT a retyped or an ocr'd reprint. Illustrations, Index, if any, are included in black and white. Each page is checked manually before printing. As this print on demand book is reprinted from a very old book, there could be some missing or flawed pages, but we always try to make the book as complete as possible. Fold-outs, if any, are not part of the book. If the original book was published in multiple volumes then this reprint is of only one volume, not the whole set. IF YOU WISH TO ORDER PARTICULAR VOLUME OR ALL THE VOLUMES YOU CAN CONTACT US. Sewing binding for longer life, where the book block is actually sewn (smythe sewn/section sewn) with thread before binding which results in a more durable type of binding. THERE MIGHT BE DELAY THAN THE ESTIMATED DELIVERY DATE DUE TO COVID-19. Pages: 40 Pages: 40. Seller Inventory # LB100454116468

More information about this seller | Contact this seller 5.

Adam Mickiewicz

Published by Peon Piaty, Lodz (1991)

ISBN 10: 8390012413ISBN 13: 9788390012414

New
Hardcover

Quantity available: 3

From: Polish Bookstore in Ottawa (BARRY'S BAY, ON, Canada)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 9.45
Convert currency
Shipping: US$ 14.00
From Canada to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Peon Piaty, Lodz, 1991. Hardcover. Condition: New. In Polish language. 61 pages. Seller Inventory # 4212

More information about this seller | Contact this seller 6.

Mickiewicz, Adam

Used

Quantity available: 1

From: Better World Books (Mishawaka, IN, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 30.25
Convert currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Condition: Good. Shows some signs of wear, and may have some markings on the inside. Seller Inventory # 17558401-6

More information about this seller | Contact this seller 7.

Mickiewicz, Adam

Used
Softcover

Quantity available: 1

From: ThriftBooks-Chicago (AURORA, IL, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 31.77
Convert currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Warszawa. Paperback. Condition: Very Good. No Jacket. A copy that has been read, but remains in excellent condition. Pages are intact and are not marred by notes or highlighting, but may contain a neat previous owner name. The spine remains undamaged. At ThriftBooks, our motto is: Read More, Spend Less. Seller Inventory # G8307004845I4N00

More information about this seller | Contact this seller 8.

Door Adam Mickiewicz

Published by Pranava Books (2020)

New
Hardcover

Quantity available: 10

From: S N Books World (Delhi, India)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 39.10
Convert currency
Shipping: FREE
From India to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Pranava Books, 2020. Leatherbound. Condition: NEW. Leatherbound edition. Condition: New. Leather Binding on Spine and Corners with Golden leaf printing on spine. Reprinted from 1861 edition. NO changes have been made to the original text. This is NOT a retyped or an ocr'd reprint. Illustrations, Index, if any, are included in black and white. Each page is checked manually before printing. As this print on demand book is reprinted from a very old book, there could be some missing or flawed pages, but we always try to make the book as complete as possible. Fold-outs, if any, are not part of the book. If the original book was published in multiple volumes then this reprint is of only one volume, not the whole set. IF YOU WISH TO ORDER PARTICULAR VOLUME OR ALL THE VOLUMES YOU CAN CONTACT US. Sewing binding for longer life, where the book block is actually sewn (smythe sewn/section sewn) with thread before binding which results in a more durable type of binding. THERE MIGHT BE DELAY THAN THE ESTIMATED DELIVERY DATE DUE TO COVID-19. Pages: 523 Pages: 523. Seller Inventory # LB990005694806

More information about this seller | Contact this seller 9.

Wiersze wybrane.: Mickiewicz Adam

Mickiewicz Adam

Published by Brema; Hamburg; Lubeka: Ksiaznica Domu Polskiego, 1946. (1946)

Used

Quantity available: 1

From: POLIART Beata Kalke (Tworog, Poland)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 21.83
Convert currency
Shipping: US$ 18.36
From Poland to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Brema; Hamburg; Lubeka: Ksiaznica Domu Polskiego, 1946., 1946. Oprawa wydawnicza broszurowa. Wspolautorzy: Pod redakcja Eryka Zielinskiego.; Notka wydawnicza: Brema; Hamburg; Lubeka: Ksiaznica Domu Polskiego, 1946.; Wymiar bloku: 20 cm; Naklad: -; Waga: 50; Strony: 32s.; Kategorie tematyczne: literatura poezja, literatura polska literatura XIX w., ogolne druki emigracyjne, okres wydania 1945-1949 / literature poetry, emmigration editions/prints, period of edition / Literatur Dichtung, Emigration, Erscheinungsperioden ; Oprawa nieco przybrudzona i przebarwiona oraz z nieznacznym sladem zalania, na karcie tytulowej stary prywatny wpis wlasnosciowy atramentem oraz pieczec ksiegarni poza tym blok czysty. Pozycja w stanie wiecej niz dobrym. Seller Inventory # 16830

More information about this seller | Contact this seller 10.

Poezje. T.1: Wiersze mlodziencze. Ballady i Romanse.: Mickiewicz Adam

Mickiewicz Adam

Published by Chicago: Nakladem Rady Polonii Amerykanskiej, 1945. (1945)

Used

Quantity available: 1

From: POLIART Beata Kalke (Tworog, Poland)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 21.83
Convert currency
Shipping: US$ 18.36
From Poland to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Chicago: Nakladem Rady Polonii Amerykanskiej, 1945., 1945. Oprawa wydawnicza kartonowa. Wspolautorzy: Wybor, wstep i objasnienia Jozefa Kallenbach.; Notka wydawnicza: Chicago: Nakladem Rady Polonii Amerykanskiej, 1945.; Wymiar bloku: 18 cm; Seria: (Seria: Bibljoteka Rady Polonji); Naklad: -; Waga: 200; Strony: XVIII, 195s.; Kategorie tematyczne: literatura poezja, literatura polska literatura XIX w., ogolne druki emigracyjne, okres wydania 1945-1949 / literature poetry, emmigration editions/prints, period of edition / Literatur Dichtung, Emigration, Erscheinungsperioden ; Oprawa nieznacznie poplamiona, blok czysty i bez wad. Pozycja w dosc ladnym stanie. Seller Inventory # 1696

More information about this seller | Contact this seller 11.

MICKIEWICZ ADAM

Published by Czytelnik (1970)

Used
Softcover

Quantity available: 1

From: Le-Livre (SABLONS, France)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 31.47
Convert currency
Shipping: US$ 17.77
From France to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Czytelnik, 1970. Couverture souple. Condition: bon. RO60019267: 1970. In-18. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos plié, Intérieur acceptable. 531 pages. Texte en polonais. Annotations en page de garde. . . . Classification Dewey : 490-Autres langues. Seller Inventory # RO60019267

More information about this seller | Contact this seller 12.

Add to Basket
US$ 45.14
Convert currency
Shipping: US$ 14.21
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Darmstadt Deutsches Polen Institut, 1989. Leinen mit Schutzumschlag. 282 (1) Seiten Selten.- Nr. 665 von 800 nummerierten Exemplaren.- Schutzumschlag schadhaft (Anrisse, angestuabt/angegraut/berieben); Buch: Kanten gering bestossen, Schnitt etwas angegraut, Vorsatzblatt mit Eselsohr.- Zahlreiche Abbildungen und Faksimiles.- Adam Mickiewicz -[ Standort Wimregal . HAGG-00567 pl Gewicht in Gramm: 1050. Seller Inventory # 84347

More information about this seller | Contact this seller 13.

Mickiewicz, Adam

Published by Warschau, Czytelnik, 1959. (1959)

Used
Hardcover

Quantity available: 1

From: Antiquariat Matthias Wagner (Berlin, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
US$ 50.60
Convert currency
Shipping: US$ 9.42
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Warschau, Czytelnik, 1959., 1959. Hardcover. Ledereinbände mit Prägung auf Deckel und Rücken, im kleineren Format (ca. 13,3 x 9,7 cm). Einbände gering berieben und am Rücken etwas ausgeblichen, sonst gut. Vorbesitzer war Raucher. Innen sehr gut erhalten. Konvolut enthält: Pan Tadeusz, 417 Seiten (1959) / Wiersze, 591 Seiten (1959). Jeweils mit einer Porträtabbildung von Mickiewicz auf dem Vortitel. Polnische Sprache / Polish Language. Gewicht: 700. Seller Inventory # 100919

More information about this seller | Contact this seller 14.

About this Item: Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1989,., 1989. Gr.-8° (20 x 24,5 cm), Condition: Sehr gut. 1. edition, 2200 Exemplare,. 282 S., mit zahlreichen Abbildungen, goldgeprägt. Orig.-Leinen gebunden, mit gpldgeprägt. Portrait von Mickiewicz auf Vorderdeckel, mit Orig.-Schutzumschlag (dieser etwas nachgedunkelt) - sonst sehr gut erhaltenes Exemplar ISBN-Nr.: 8321335101 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1050. Seller Inventory # 25265

More information about this seller | Contact this seller 15.

Mickiewicz, Adam:

Published by Czytelnik, (1955)

Used
Hardcover

Quantity available: 1

From: Clerc Fremin (Steingaden, Germany)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
US$ 47.58
Convert currency
Shipping: US$ 26.23
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

About this Item: Czytelnik, 1955. 518 Tekst na podstawie Wydania Narodowego Dziel Adama Mickiewicza (Czytelnik 1949) Auf der Rückseite eine Spur eines Holzwurmes (2mm), vorne außen ein Fleck auf dem Leinen. Die Seiten innen sind perfekt. pl Gewicht in Gramm: 220 Hardcover Leinen ohne Schutzumschlag. Seller Inventory # 152134

More information about this seller | Contact this seller 16.

Results (1 - 16) of 16