Kur'an'a Yonelik Bazi Supheler ve Cevaplari

 
9786059852562: Kur'an'a Yonelik Bazi Supheler ve Cevaplari

Kur'ân'? Kerîm içinde ?üphe bar?nd?rmayan bir kitapt?r. Kur'ân'?n nüzûlünden günümüze kadar geli?i de ?üpheden uzakt?r. Kur'ân'?n ?üphelerden uzak olu?u müslüman kültürde "tek bir harfi bile de?i?meden" günümüze kadar geldi?i anlay???yla vücut bulmu?tur. Fakat ba?ta Kur'ân'?n kayna?? olmak üzere Kur'ân'la ilgili birçok iddia ortaya at?lm??t?r. Bu iddialar?n büyük bir k?sm? ?slam ve Müslümanlara kar?? önyarg?dan hatta dü?manl?ktan kaynaklanan; Kur'ân'? karalamak, gözden dü?ürmek ve Müslümanlar?n Kur'ân'la ili?kisini iyice zay?flatmak için oryantalistlerce gündeme getirilmi?tir. ?nsanl?k Kur'ân'?n hidâyetine muhtaçt?r. Bugün, ya?ad???m?z ça?da yerel ve küresel büyük problemlerle kar?? kar??yay?z. Bu problemlerin üstesinden gelmenin yolu Kur'ân'a sar?lmak, Kur'ân'? kendimize rehber edinmek ve Kur'ân'la ili?kilerimizi s?k? tutmakt?r. Bunu sa?layabilmek için zihinlerde Kur'ân'la ilgili en ufak bir soru i?aretinin olmamas? gerekir. Bu noktadaki ithamlar? maddeler halinde ele al?p cevap veren elinizdeki bu kitab?n, kafalarda olu?abilecek soru i?aretlerini giderme noktas?nda mütevaz? da olsa katk? sa?lamas?n? temenni ediyoruz.(Tan?t?m Bülteninden)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want